ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากร...

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลภายนอก ด้วยกองบริหารวิทยาเขตส...

ประกาศวันที่ : 22 เมษายน พ.ศ. 2564, โดย : นัฐพล เจริญศรี

แบบสอบถามความประทับใจการให้บริการของบุคล...

เรียนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ด้วยกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มีควา...

ประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : นางสาวพัฑฒิดา คะวิลัย

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม...

เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแ...

ประกาศวันที่ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, โดย : thanakrit