ชื่อ นายพงศกร จำนงค์ศร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่)​​
โทร 1118
อีเมล -
ชื่อ นายวินัย สุพรรณา
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายทองอินทร์ จันทร์มี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายอภิเชษฐ ตะเภาพงษ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายธเนศ สุขผดุงธนบดี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางจรัญ ธงชนะ
ตำแหน่ง นักการภารโรง​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางวิไลวรรณ ชูชื่น
ตำแหน่ง นักการภารโรง​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายศรรวริศ เกษกุล
ตำแหน่ง คนงาน​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายอ่อนตา หมื่นยศ
ตำแหน่ง คนงาน​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายอัศวิน กองพา
ตำแหน่ง คนงาน​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายโกวิท สำราญนิตย์
ตำแหน่ง คนงาน​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายกมล เจริญวัฒน์
ตำแหน่ง คนสวน​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางสาวพัฑฒิดา คะวิลัย
ตำแหน่ง งานบุคลากร​​​​
โทร 1104
อีเมล -
ชื่อ นางสาวชลลดา ประทุมมาลย์นนท์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ)​​​​
โทร 1101
อีเมล -
ชื่อ นายธนกฤต วระโพธิ์
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์​​
โทร 1000
อีเมล -
ชื่อ นางสาววารุณี สายเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ​​​​
โทร 1109
อีเมล -
ชื่อ นายเอกพล มูลม้าย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน​​​​
โทร 1003
อีเมล -
ชื่อ นางสาวสโรชา ฉายลักษณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี​​​​
โทร 1105
อีเมล -
ชื่อ นางสุกัญญา ผิวนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​​​
โทร 1004
อีเมล -
ชื่อ นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(งานกิจการนิสิต)​​​​
โทร 1116
อีเมล -
ชื่อ นางจริยา ธรรมธัญ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์​​​​
โทร 1005
อีเมล -
ชื่อ นางสาวอรทัย บันลือ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์​​​​
โทร 1005
อีเมล -
ชื่อ นายนัฐพล เจริญศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์​​​​
โทร 1111
อีเมล -
ชื่อ นางภัทรภร ธรรมมะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว​​
โทร 1002
อีเมล -