วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)

ปรัชญา

"สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สร้างองค์ความรู้และบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล สู่สังคมอุดมปัญญา"

คำขวัญ

"สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ" ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล
3. บริการวิชาการสู่สังคม  ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง
4. ส่งเสริม  สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้